Munkatábor-etikai kódex

2018. augusztus 01. - tizmedve

muktar-etikai_kodex.jpg

A XX. század csupa botrányos munkatábor-üzemeltetési példával szomorít el minket. Ugyan a nürnbergi és a tokiói perekkel megkezdődik a szakma tisztulása, ám a perbe nem fogott, győztes országok munkatábor(MUKTÁR)-etikai maradisága végül megakasztja a reformot, sőt az etikus táborüzemeltetésbe vetett hitet is aláássa.

A délszláv háborúban még történnek rapid táborállítások, ám azokat később a hágai Nemzetközi Törvényszék szakmaiatlannak minősíti. „Ugyan, minek ezzel foglalkozni, csak fájdalmasan szomorú szemét a történelem szemétdombjáról”, mondják geopolitikai, orvosi és hitéleti kérdésekben járatlan olvasóim. Kérem, gondolják végig: Afrikában vízummal nem rendelkező, éhes bennszülöttek milliárdjai gyülekeznek, kontinensünket magukat menekültnek álcázó szír és afgán terroristák milliói özönlik el, a gyerekeink egészséges nemi érését veszélyeztető, furcsa identitású és a tízezer éves keresztény gyökereket semmibe vevő agresszív kisebbségek is mozgolódnak – evidens kötelességünk egy, a múlt hibáiból a tanulságokat levonó, azok megismétlését kiküszöbölő MUKTÁR-etikai kódex megalkotása.

Mielőtt a jogi háttér ellenőrzésére és az üzemeltetési normákra térnék, le kell szögeznem, írásomnak nem célja állást foglalni a munkatáborok létesítéséről folyó humanisták kontra hazafiak vitában. A kérdést pusztán üzemeltetés-szakmai szempontból vizsgálom, méghozzá a legszigorúbb emberiességi alapokon, tehát az elítéltek és a tábor alkalmazottai érdekeinek legteljesebb figyelembe vételével.

A JOGI HÁTTÉR MEGALAPOZOTTSÁGÁNAK FONTOSSÁGA

MUKTÁR-munkavállalóként a legfontosabb, hogy ellenőrizze, a munkaadója biztosítja-e a törvényességet szavatoló jogi hátteret. E tekintetben például a Harmadik Birodalom vagy a Szovjetunió jogilag precíz törvényalkotói munkája példaértékű. A MUKTÁR-üzemeltetés veszélyes üzem, még a jogilag tiszta üzemeltetői környezetben is előfordulhat, hogy a lelkiismeretes munkát az utókor korengedményes nyugdíj helyett kötéllel vagy golyóval hálálja meg.

A MUNKATÁBORBAN VÉGZETT MUNKA LÉLEKTANI MEGALAPOZÁSA

Az első és legfontosabb a táborlakókhoz fűződő viszonyának górcső alá vétele. Ha ön kedveli vagy gyűlöli őket – alkalmatlan a táborban végzett munkára. A már említett botrányos XX. századi példák megmutatták, a táborlakókkal szemben érzett gyűlölet tévutakra vezet, és pusztító következményekkel jár mind a táborozókra, mind a személyzetre nézve. Nyugodtan kijelenthetjük: egy gyűlöletre alapozott tábor szakmaiatlan, káros és rossz hatásfokú! Az ellentétes negatív példa az igori büntetőtábor, melynek luxuskörülményei nemhogy a bűnöktől történő tartózkodásra, de egyenesen azok elkövetésére sarkallnak. A témáról bővebben Rejtő Jenő A három testőr Afrikában című kriminálpszichológiai regényében olvashatnak. A dolog pikantériája, hogy maga Rejtő is egy mobil MUKTÁR-ban hal bele a kor akut vallási anomáliáiba.

Nézzen tehát bátran szembe a bennszülöttekkel kapcsolatos előítéleteivel, az iszlám (és „egyéb”) vallásokkal szembeni intoleranciájával, a nemi eltévelyedések változatos formáihoz kapcsolódó vonzásaival, taszításaival. Amennyiben ezek semmiféle érzelmet vagy vágyat nem váltanak ki önből – gratulálunk! –, ön alkalmas a MUKTÁR-ban végzett munkára.

A MUNKATÁBOR ÜZEMELTETÉSI NORMÁI

Egy MUKTÁR, mint azt a neve is mutatja, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezett formája. A személyzet feladata inkább menedzseri, mintsem rendészeti jellegű, és az az emberanyag képességeinek legjobb hatásfokú kihasználását célozza. Egy MUKTÁR természetesen nem szanatórium, megjegyzem, még egy cserkésztáborban is vannak betartandó szabályok, tehát itt se lepődjünk meg az előírások láttán. A szabályok szigorúak, de nem öncélúak, és semmiképp sem a MUKTÁR-lakók kínzását szolgálják, ellenkezőleg, céljuk pont a jókedvű, magas fokú hatékonysággal végzett termelőmunka, a tanulás és a pezsgő közösségi élet feltételeinek biztosítása.

A lakók képzettségének és képességeinek kihasználása. Kinek jó az, ha egy buddhista agysebész latrinát pucol, ha az etióp határsértő vall kudarcot a részecskefizikai laborban, vagy a szír kalligráfus frusztrálódik az uránbányában? Egy jó MUKTÁR egy tökéletesen hangolt hangszerhez hasonlítható, ahogy a munkavégzés feltételeinek professzionális biztosítása mellett serényen dolgozó szakemberek ezrei képességeiket a nekik legjobban megfelelő munkakörökben csiszolják tökéletesre és járatják csúcsra.

A lehetőségekhez igazított lakhatási alapkörülmények. Egy MUKTÁR-tól senki sem várhatja el, hogy a Hotel Excelsiorral versengjen, de vannak az emberiesség diktálta alapkövetelmények, melyek meg nem léte akár a termelékenység rovására is mehet. Míg a jogi munka kapcsán példaértékűen hivatkozok bizonyos MUKTÁR-üzemeltetőkre, addig a lakhatási körülmények tekintetében elrettentő példaként kell őket pellengérre állítanom. Tevékenységük csak A MUKTÁR-építés bibliája szakkönyv, Táborépítési és üzemeltetési hibák fejezete illusztrálására és a szakma lejáratására alkalmas.

A MUKTÁR-üzemeltetés aranymetszés szabálya: a barakkpriccsek száma mindig haladja meg a táborlakók számát. A priccsek gyalult deszkából készüljenek, a szálkás fa nem komfortos, illetve sebek, sőt továbbmegyek, sebek elfertőződésének okozója is lehet. A beleheléses barakkfűtés már bizonyította alkalmatlanságát, rossz hatásfokú, és nem képes a minimálisan elvárható 14 °C tartására. Az elítéltek nem rabszolgák, tehát a maximum 12 órás munkanapok mellett heti egy alkalommal tartsunk egy 6 munkaórás pihenőnapot! A napi három kiadós étkezés fontosságáról felesleges szót ejteni: a tábori kondér a MUKTÁR szíve – a repetát se sajnáljuk tőlük. Elítélt orvosokból szervezzünk magas szintű orvosi ellátást: a betegbarakk a MUKTÁR gyógyító öle. A munkaruhát – és ne csíkosat, könyörgöm! – ingyen bocsássuk a rendelkezésükre, sőt a fodrászért, a napi egy mosakodásért, a heti egy zuhanyért se kérjünk pénzt. A tábori posta kiemelt fontosságú, mivel a családtagokkal történő kapcsolattartás a szabadulást követő reintegráció motorja. Az etikus MUKTÁR-minimalizmus szikárnak tűnhet, de a Gulag-alapszolgáltatással összevetve, mégis inkább az Excelsiorral rokon.

MUKTÁR-kulturális lehetőségek. A táborozók pihenését és feltöltődését számos szabadidős és kultúrtevékenység támogatja. Legjobb, ha a táborozókat ebbéli önszerveződésükben támogatjuk, nagylelkűségünket a normák teljesítésével hálálják meg. Álljon itt néhány – a teljesség igénye nélkül – MUKTÁR-szabadidős tevékenység:

A táborban zenetanárok, karmesterek, komponisták és müezzinek százaiból meríthetünk, szinte bűn lenne egy minőségi barakkdalárda fel nem állítása. A taiko bádogdobcsoport lélekemelő példája a nehézségeken áttörő művészi kreativitásnak és a gépzsírtartó hordók környezetbarát újrahasznosításának. Ahogy a régi MUKTÁR-bölcsesség tartja: „A véső, a kalapács meg a szikla a szobrászt beindítja.” A szoborfaragásra is használt szerszámok és a MUKTÁR-szobrász közötti mágikus viszony erős szövetségesünk a szerszámmegóvási harc csataterén. A tábori ikebana a MUKTÁR-vadvirágok felhasználásával az alkotó és környezete harmóniájának megteremtését, a természettel való lényegi átszellemülést szolgálja. A csákány-fu, vagy más néven csákány-dzsicu, az autentikus MUKTÁR harcművészet, a csákánnyal végzett harci koreográfiák, a csákányél és a formagyakorlatok tökéletesre csiszolásának útja. A munkaverseny-limerick inkább az introvertált táborozók kedvelt időtöltése, és komoly szerepe van az írók, költők és tanárok MUKTÁR-frusztrációjának féken tartásában.

Egy berber vájár a frontfejtésben, lent,
a délelőtti műszakban aranyrögre lelt,
mely tény bearanyozta napját:
jóváírják a négyszeres normát.
Dupla fejadagot, sőt egy oklevelet is nyert!

A cementeszsák-origami a gyengéd lelkű akkurátus táborlakók kompenzációs tevékenysége, akik a finom, puha papírral végzett kézimunka örömét csak részben tudják megélni a lignitfejtésen vagy a bauxittáróban. A szöcskeszépségverseny a kutyaszépségverseny mintájára épülő, ám a vadászat ősi hagyományait, kulturális és etikai normáit magában foglaló versengés. A MUKTÁR-szöcske különleges szépsége az állat ugrás- és csápkoordinációja, ciripelés-melankóliája, színe és ápoltsága harmóniájából fakad.

Továbbtanulási lehetőségek. Biztosítsuk mindenki számára a továbbtanulás lehetőségét, így a büntetésüket letöltő, a munkaerőpiacon felértékelődő, 6-7 nyelven beszélő afrikai analfabéták, a reaktormérnöki képesítéssel szabaduló meleg kőművesek vagy a szívsebész kurd kecskepásztorok jó érzésekkel és hálával gondolnak majd vissza a tanulással töltött évekre.

Ugye, önök is látják, az elítéltközpontú, etikus MUKTÁR-üzemeltetés csodáját! Úgy veszi el a bűnelkövetők kedvét a bűnismétléstől, tiltott határátlépéstől, terrorista cselekményektől, úgy tereli helyes útra a nemi tévelygőket, és közvetíti a vallás misztériumát, hogy ebből tudásban és művészi érzékenységben fejlődve, lélekben és fizikailag megerősödve, toleráns, szelíd emberként térnek vissza a társadalomba – vagy kerülnek kitoloncolásra.