Szerződésminta zarándokok részére

kitöltési segédlettel

2017. december 13. - tizmedve

                       ZARÁNDOKLATI SZERZŐDÉS

 

Amely létrejött,

Név: ................................... (lehet akár saját név is, de jó bármilyen írói vagy álnév, pl. P.Howard, Karak és tsai.)


Cím: ................................... (a tengerpartot leszámítva bármilyen cím megfelel, pl. Borneó, Fahéj Tanya)

mint ZARÁNDOK, és

Név: ................................... (bármilyen valós vagy kitalált istennév, bármilyen szimbólum, de üresen is hagyható)
Cím: ................................... (nevetséges)

mint PÁRTFOGÓ között az alábbi feltételekkel.

 1. Zarándok ép ésszel, szellemi képességei birtokában kinyilvánítja azon visszavonhatatlan szándékát, hogy a tengerhez zarándokol. (az ép ésszel kitételt annuláló, utólagos orvosi igazolás elfogadására nincs lehetőség) 
 2. Zarándok a szerződés aláírását követően – a következményekre és a feltehetően bekövetkező károkra való tekintet nélkül – haladéktalanul és visszavonhatatlanul útra kel.
 3. Pártfogó vállalja, hogy az utazáshoz elengedhetetlenül szükséges felszerelést, iránytűt és térképet nem bocsátja Zarándok rendelkezésre. 
 4. Pártfogó az utazáshoz szükséges anyagi feltételeket, valamint Zarándok testi épségét nem garantálja.
 5. Pártfogó vállalja továbbá, hogy mindent megtesz annak érdekében, Zarándok célját el ne érje, valamint vállalja, a cél el nem éréséhez szükséges összes gáncsot és veszélyt biztosítja.
 6. Pártfogó minden tudását és képességét latba veti, hogy Zarándok eltévedjen, kétségbeessen, és vállalását feladja.
 7. Pártfogó Zarándok az „eltévedtem” vagy/és „soha nem érek oda” érzéseinek magas szintű megéléshez szükséges utazási körülményeket folyamatosan biztosítja.
 8. Zarándok tudomásul veszi, a szerződés meg nem valósulásának minden következményéért a felelősség Zarándokot terheli.
 9. Pártfogó vállalja, hogy a vonatkozó utas- és balesetvédelmi szabályzatokat semmiképp sem bocsátja Zarándok rendelkezésére.
 10. Zarándok tudomásul veszi, hogy az utas- és balesetvédelmi szabályok be nem tartásából eredő károkért a felelősség Zarándokot terheli.
 11. Határidő: bármely időpont Zarándok elhalálozásáig bezáródóan.


A szerződés felbontásával kapcsolatos rendelkezések.

 1. A szerződés fel nem bontható.
 2. Vis maior esetén az 1. pont rendelkezései irányadóak.
 3. Zarándok esetleges 100%-os megrokkanása esetén az 1. pont rendelkezései irányadóak.
 4. A szerződés megszűnik: a tenger elérésekor vagy Zarándok elhalálozásakor.

 Vitás kérdések eldöntésében a PTK idevonatkozó rendelkezései indifferensek, egyéb jogi viták – illetékesség hiányában – nem folytathatóak. Jelen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, két példányban írták alá.

            p.h.

 

     ....................                       ....................

          Pártfogó                                    Zarándok